Algemene voorwaarden

 

 1. Tussen ons en de opdrachtgever gelden onderstaande algemene voorwaarden, die de rechtsverhoudingen bepalen tussen partijen bij en na het aangaan van hun wederzijdse verbintenissen. Onderstaande voorwaarden maken wezenlijk deel uit van de uit te voeren werken zoals opgenomen in deze raming of offerte. De opdrachtgever verklaart zich akkoord met onderstaande voorwaarden.
 2. Onze offertes worden opgemaakt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en zijn exclusief btw. De geldigheid van onze offerte is 1 maand na datum van offerte.  De gevraagde werken, zoals die blijken uit deze ondertekende offerte, zijn bindend. Wijzigingen aan deze werken kunnen enkel geschieden mits ons akkoord en ondertekening van een nieuwe offerte.
 3. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor onze facturatie, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast, zelf wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.
 4. Transportkosten, werkuren en normale slijtage aan gereedschappen noodzakelijk voor de uitvoering van het werk gedurende de normale werkuren zijn in de offerte inbegrepen.
 5. Opdrachtgever waakt er over dat alle werkvlakken ontruimd en voor ons voldoende toegankelijk zijn vooraleer de werken worden opgestart. Alle voorbereidingswerken die niet volledig door opdrachtgever werden uitgevoerd, zijn ten laste van opdrachtgever en zullen aan opdrachtgever aangerekend worden. De uitvoeringstermijn wordt hiermee geschorst gedurende de periode van de voorbereidingswerken.
 6. Na plaatsing en of leveren van de goederen gaat het risico over op de klant.
 7. Niet-geïncorporeerde goederen blijven eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald, zelf indien ze op de werf werden geleverd.
 8. De uitvoeringsdatum die vermeld wordt op onze offerte, wordt enkel opgegeven ter indicatie en is geenszins bindend. Een overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot de ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding. Evident spannen wij ons in om de uitvoeringsdata zo goed als mogelijk te benaderen. De uitvoeringsdata worden automatisch verlengd bij overmacht, weerverlet of andere redenen die niet aan ons te wijten zijn, vb levering door derden.
 9. De aannemingsopdracht zal worden uitgevoerd conform de regels van het goed vakmanschap, en zoals nader gespecifieerd in de aannemingsovereenkomst of in het lastenboek. Bij gebreke aan nadere specificatie zullen de technische voorschriften van het WTCB gelden.
 10. Op straffe van verval dienen alle klachten omtrent de door ons uitgevoerde werken, door de opdrachtgever te worden geuit binnen de acht dagen na uitvoering van de werken en dit middels een aangetekend schrijven aan onze maatschappelijke zetel. Indien de klachten niet binnen de acht dagen worden geuit na de geleverde werken, zijn die niet-rechtsgeldig. In geval wij onze aansprakelijkheid erkennen, dan blijft deze beperkt tot een herstel van de werken door onszelf. Geenszins is de opdrachtgever in dit geval gerechtigd op een schadevergoeding. De goederen die wij aankopen bij derden, dragen de garantie die derden aan de goederen bieden, met uitzondering van herstellingen waar geen waarborg wordt gegeven. De waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van de stukken waarvan de constructie-en of montagefout is bewezen.
 11. Klachten met betrekking tot lichte verborgen gebreken worden binnen de acht dagen na ontdekking ervan, door de opdrachtgever gemeld middels een aangetekend schrijven, en dit gericht aan onze maatschappelijke zetel.
 12. Wanneer de overeenkomst verbroken wordt door of ten laste van de klant, zal de klant een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de prijs van de reeds uitgevoerde werken, de reeds voor de betrokken werf aangekochte materialen, verhoogt met een schadevergoeding van 20% van het totaal van de overeengekomen aannemingsprijs.
 13. Wij behouden ons het recht om de goederen te factureren naargelang de leveringen plaats vinden en de werken doorgaan, zelfs al zijn deze gedeeltelijk. Alle facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Harelbeke, zonder enige korting. De niet-betaling op de overeengekomen vervaldag brengt van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, een interest van 8% per jaar op. In geval van niet-betaling binnen de 15 dagen na de datum van de ingebrekestelling, zoals bepaald wordt in  Art.9, zal het bedrag van de factuur bovendien eveneens van rechtswege en zonder enig voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met 10% bij wijze van forfaitair schadebeding, en met een minimum van €50,00 en een maximum van €2.500,00.
 14. In geval van niet-stipte betaling behouden wij ons het recht voor alle verdere werken op te schorten tot betaling bekomen wordt. In geval van niet-betaling door de opdrachtgever van de factuur, zullen wij hem éénmalig in gebreke stellen per aangetekend schrijven om zijn verplichtingen na te komen binnen de 15 dagen vanaf de datum van de ingebrekestelling. Indien de opdrachtgever niet ageert binnen de 15 dagen na datum van de ingebrekestelling zullen wij gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Deze ontbinding brengt voor ons geen schadevergoeding met zich mee.
 15. Alle verbintenissen worden hoofdelijk en ondeelbaar aangegaan door de opdrachtgever.
 16. Iedere overeenkomst tussen partijen, alsook iedere procedure tussen partijen, is onderworpen aan het Belgisch recht, dit ongeacht de plaats van uitvoering van de overeenkomst. Elk geschil tussen partijen betreffende de overeenkomst, de geldigheid, de uitvoering of de ontbinding ervan, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de vrederechter of rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

Contacteer ons

Wens je advies of een vrijblijvende offerte?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!